testing xml read function
 KİŞİSEL BİLGİLER
 Birimi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri
 E-Posta   uysalkerman@sdu.edu.tr
 Kişisel Web Sayfası  
 ÖĞRENİM BİLGİLERİ
 Lisans   Selçuk Üniv.İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Kamu Yönetimi Böl. 09.06.1995
 Yüksek Lisans   SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 25.02.1999
 2. Yüksek Lisans  
 Doktora   Ankara Üniv.Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD (Yönetim Bilimleri 09.06.2006
 İlgi Alanları   Devlet, Sosyal Devlet, Özelleştirme Politikaları, Sağlık Politikaları, Yerel Yönetimler, Küreselleşme, Yoksulluk, Türkiye-AB İlişkileri, E-Devlet, E-Belediye
 Ek Bilgiler   SDÜ İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği 2009-
SDÜ İİBF 2006-2007 Yılı Yaz Okulu Fakülte Koordinatörü
SDÜ İİBF 2009-2010 Yılı Yaz Okulu Fakülte Koordinatörü
2007-2008 yılı Bahar Şenlikleri Fakülte Koordinatörü

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap

 1. KERMAN, U., (2004), Sosyal Devletin Tasfiyesi ve Sağlık, Ankara:Ankara Tabip Odası Yayını.

Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı

 1. KERMAN, U. (OKÇU, M., AKTEL, M.),(2007), "İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve 'Avrupalılaşma'", Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, (Edt. Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt), Ankara, Gazi Kitabevi, 2007.
 2. KERMAN, U., (ALTAN, Y. AKTEL, M. ve LAMBA, M.),(2013), "Kalkınma Ajanslarının Mali Yapıları İle Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitelerinin Değerlendirilmesi: Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz", Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları-Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları-,Orion Kitabevi, Ankara, ss.21-42.
 3. KERMAN, U., AKTEL, M., ALTAN, Y., TEK, H., YERLİKAYA, F.B. (2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, s.271-312.

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. KERMAN, U. (Mithat Arman KARASU ile birlikte), (2005), "Belediyelerin Konut Politikalarında Yeri ve Hukuki Dayanakları", Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:4.
 2. KERMAN U.(Yakup ALTAN'la birlikte),(2007), "Kamu Personel Yönetiminde Performans Değerlemesi Uygulamaları ve Kamu Personeli Kanunu Taslağında Öngörülen Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme", SDÜ İİBF Dergisi, C:12, S:1, s.313-332.
 3. KERMAN, U. (Eda ÇÇEK ile birlikte), (2009), "Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Yardımlarından Faydalanan Bireylerin Hizmetlere Yönelik Algıları: Isparta Örneği", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 9, Yıl 2009, ss.131-151.(D)
 4. KERMAN,U.(Altan, Y., Aktel, M.), (2010),"Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 26, Cilt 2, s. 56-65 (D).

Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. KERMAN, U. (Aktel, M-Altan Y.-Özaltın, O.-Saraçbaşı, Y.- Akdoğan, H- Çakır, C. ile birlikte),(2009), "Türkiye'deki İl Özel İdareleri Web Sitelerinin İşlevselliği", Memleket Mevzuat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 50, Ağustos 2009, ss.49-57

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. KERMAN, U. (Murat OKÇU ve Mehmet AKTEL ile birlikte), (2006), "Atatürk ve Devletçilik", SDÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Yıl 2006, ss.41-54
 2. KERMAN, U. (Yakup ALTAN ve Mehmet AKTEL ile birlikte), (2007), "Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Örgütlenmesi ve Yeni Bürokrasi Anlayışı", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13, Yıl 2005, ss.173-188.
 3. KERMAN, U. (M. AKTEL ve Y. ALTAN ile birlikte) (2009), "5747 Sayılı Yasa ile Köye Dönüştürülen Küçük Belediyeler: Isparta Örneği", Çağdaş Yerel Yöetimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ocak 2009.
 4. KERMAN, U. (2009), "Avrupa Birliği: Yerel ve Bölgesel Yönetimler", SDÜ İİBF Dergisi, C.14, S.1, s.273-286.
 5. KERMAN, U. (Y. ALTAN ve Mehmet AKTEL ile birlikte),(2009), "Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 20, Yıl 2009, SDU Matbaası, Isparta 2009, ss.227-252.
 6. KERMAN, U. (Mehmet AKTEL ve Y. ALTAN ile birlikte),(2009), "Türkiye'de Valilik Web Sitelerinin İşlevselliği", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, Kasım 2009, ss. 51-65.
 7. KERMAN, Uysal (DEMİRGİL,Hakan-ALTAN,Yakup-BÜYÜKSAVAŞ,Aslıhan birlikte)(2011), "Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma:Antalya ve Isparta Örneği",SDÜ İİBF Dergisi, C.16, S.1, s.93-108.(D)
 8. KERMAN U., (ALTAN Y., S. ÖZTOP), (2012), "Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, s.89-100.
 9. KERMAN, U. (ALTAN, Y., AKTEL, M.,ÖZTOP, S.) (2012), "Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği", SDÜ İİBF Dergisi, C.17, S.2, ss.1-15.
 10. KERMAN, U. (ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O.), (2012), "Türkiye’de e-Devlet: İl Düzeyinde Bir Analiz", Hacettepe Üniversitesi, Sosyoekonomi Dergisi, S. 2012/2, ss.45-80.
 11. KERMAN, U. (ALTAN, Y., AKTEL, M., EKE, E.), (2012), "Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", SDÜ İİBF Dergisi, S. 3, s.1-23.
 12. KERMAN, U. (AKTEL, M., ALTAN,Y., LAMBA, M.), (2012), "Türkiye'de Mahalli İdare Birlikleri", Journal of Business Economics and Political Science, V.: 1, N.: 1, s. 57-77.
 13. KERMAN, U. (ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.)(2013), "Avrupa Birliği'nin Türk Kamu Yönetiminden Demokratikleşme Beklentileri: İlerleme Raporları Üzerinden Bir Analiz (1998-2012), SDÜ İİBF Dergisi,C. 18, S. 2, ss. 85-99.
 14. KERMAN, U. (ALTAN, Y.,AKTEL, M., ÖZTOP, S.), (2013), "Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyesi Örneği", SDÜ İİBF Dergisi,C.18, S.3, ss.111-130.
 15. KERMAN, U. (AKTEL, M., ALTAN, Y., EKE, E.), (2013),"Türkiye’de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü: Sağlık Bakanlıği’nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,C. XV, S.2, DOI:10.5578/jss.6834.
 16. KERMAN, U. (ALTAN, Y., AKTEL, M.,METİN, Y., EKE, E), (2013), "Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:3, ss. 9-17.
 17. KERMAN, U. (AKTEL, M., ALTAN, Y.,LAMBA, M., BURHAN, O.), (2013), "Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu Denetçiliği(Ombudsman)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 5, S. 9, ss.21-37.
 18. KERMAN, U.,(EKE, E.) (2014),"Sosyal Devletten Neoliberal Devlete Türk Sağlık Sektöründeki Paydaşları Sağlıkta Dönüşüm Algısı", SDÜ İİBF Dergisi, C.19, S.1, ss.65-80.
 19. KERMAN, U. (Sezai ÖZTOP), (2014) "Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar",SDÜ İİBF Dergisi, C.19, S.2, s.21-38.
 20. KERMAN, U. (Sezai ÖZTOP), (2014), "Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimine Yönelik Algısı", SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014/1, Sayı:19.
 21. KERMAN, U.(LAMBA, M., AKTEL, M., ALTAN, Y.) (2014), "Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme:Tarihsel ve Yasal Süreç", Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C.21, S.1, s.173-189.
 22. KERMAN,U. (ÖZTOP, S.),(2014),"Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 10 2014-Haziran (s. 1-20)
 23. KERMAN, U. (AKTEL, M., ALTAN, Y., ALTUNOK, M., TEK, H.), (2014), "Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 16 S. 1, s. 145-176.
 24. KERMAN, U., LAMBA, M., TEK, H. (2014), "Türkiye Düzenli İlerleme Raporları’nın Kapasite Kavramı Açısından İncelenmesi", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.6, S. 2, ss.33-45.

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

 1. KERMAN, U. (Yakup ALTAN ve Mehmet AKTEL ile birlikte), (2008), "Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları: Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz", TODAİE Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 3, Eylül 2008.
 2. KERMAN, U., (LAMBA, M., ALTAN, Y., AKTEL, M. (2014), "Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, C.47, S.1.

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. KERMAN, U.(M. AKTEL ile birlikte),(2010), "Türk-Fransız İlişkileri: Tarihsel ve Yönetsel Arka Plan (Osmanlı'dan - 1980'lere), Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar,IV. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, (Edt. Prof. Dr.Bekir Parlak), Bursa, 7-8 Mayıs 2009,s.295-311.
 2. KERMAN, U. (ALTAN, Y., AKTEL, M., LAMBA, M.),(2010) "Kamu Personel Rejiminde Sözleşmeli Personel İstihdamının Yöneticiler Tarafından Algılanışı:Afyonkarahisar Örneği", Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları,KAYSEM 5 Bildiriler Kitabı, (Edt. Prof.Dr. Orhan Gökçe ve Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır),13-14 Mayıs 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, ss.513-526. (D).
 3. KERMAN,U.,(2010), (ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O.), "Web Sitelerinde İyi Yönetişim: Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler Örneği", VIII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 20 - 22 Ekim 2010, Ankara, s.771-785. (D)
 4. KERMAN, U. (2011),(ALTAN, Y., AKTEL, M. ve LAMBA, M.), "Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri" , Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 6-7 Mayıs 2011, Bursa, s.13-29. (D)
 5. KERMAN, U., (AKTEL, M.,ALTAN,Y., EKE, E), (2012), "Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri", KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE Yayın No: 373, Ankara, ss. 447-468.
 6. KERMAN, U.(ALTAN, Y. ve ÖZTOP, S.) (2012),"Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi:Dönemsel Bir Karşılaştırma",Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye'de Kamu Yönetimi, KAYFOR 9 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara, s.803-816.

Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim

 1. KERMAN, U.,(2011), (öZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F. B.), "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Demokratikleşme Beklentileri (1998-2010), KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman. (D)

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

 1. KERMAN, U. (Mehmet AKTEL ve Yakup ALTAN'LA birlikte),(2007), "Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğun Değişen Yüzü", Küresel Yoksulluk/Global Poverty, IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi/IV.International NGO's Conference, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale, Türkiye.
 2. KERMAN, U.(ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.) (2012),"Avrupa Birliği'nin Üç Deniz Havzasındaki Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerden Demokratikleşme Beklentileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, s.672-682.

Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 1. UYSAL, Mehmet, (2007), "Bağımsız İdari Otoriteler ve Türk Kamu Yönetimine Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 2. BIÇAKLI, Buket, (2009), "Türkiye'de İl Özel İdarelerinin Değişimi ve Dönüşümü",Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 3. BÜYÜKSAVAŞ, Aslıhan, (2010), "Kamu Hizmeti Sunan Özel Hastanelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Isparta ve Antalya Öerneği",Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 4. ÇAKIR, C., (2010), "Hemşehrilerin E-Belediye Uygulamalarına Bakış Açısı ve Farkındalığı: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği",Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.(D)
 5. YERLİKAYA, F. B, (2012), "Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Dönüşümü",Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.(D)
 6. TANIŞMAN, Zeynep Gazali (2013) "Siyasal İletişim Aracı Olarak Seçim Kampanyaları:Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2011 Yılı Genel Seçim Kampanyalarının Gazete Reklamları Üzerinden Analizi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi

 1. ÇİÇEK, Ş. E., (2010) "Türkiye'de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği", Doktora Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.(D)
 2. KARA, M., (2012), "Gecekondu Dönüşüm Projelerinin Konut Sorununun Çözümündeki Rolü: Ankara İli Gültepe ve Yatıkmusluk Mahalleleri Örneği", Doktora Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. (İkinci Danışman: Prof.Dr. Hamit PALABIYIK)
 3. LAMBA, M. (2012), "Yerel Yönetişimde Kent Konseylerinin Belediyelerin Karar alma Sürecilerine Etkisi: Antalya, Afyonkarahisar ve Burdur Örneği", SDÜ, SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı.
 4. EKE, Erdal, (2014), "Neoliberal Devlet Döneminde Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarına Yönelik Sektördeki Paydaşların Algısı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 5. ÖZTOP, Sezai,(2014), "Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Yönetimi Uygulamalarına Yönelik Algısı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi

 1. ÖZTOP, Z. (2010- ), "Kamu Örgütlerinde Değişim Odaklı İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri", SDÜ, SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı.
 2. EKE, E. (2010- ), "Türk Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma:Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Örgütsel Açıdan Analizi", SDÜ, SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı.
 3. ÖZALTIN, O. (2010-) "21. Yüzyıl Türkiye'sinde Devlet Tartışmaları", SDÜ, SBE, Kamu Yönetimi ANAbilim Dalı Doktora Programı.

Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

 1. Reorganization of Akdeniz Universitiy EDC AS EUİ Office (EUİ PROJECT)/Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yapılandırılması Projesi, Ortak Tarım Politikası Modülü (OTP)'nün 27 Mart 2009 tarihinde Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İİBF'de saat 9.00-17.30 saatleri arasında düzenlediği Workshop Programme katılım.
 2. 24-27 Eylül 2009 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Davraz Kongresi"nde görev almak.
 3. II. Uluslararası Davraz Kongresi,Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29-31 Mayıs 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta.

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak

 1. KERMAN, U., (2011), Oturum Başkanı: VIII.Oturum: Kamu Hizmetlerinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü,Salon No: 103/A, 26 Mayıs Perşembe 2011, Saat: 16.00-17.30, KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman. (D)
 2. KERMAN, U. (2012), Oturum Başkanı, KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU-KAYSEM 7-Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bilim Kurulu Üyeliği-17 - 18 Mayıs 2012-Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Manisa

Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

 1. YAYED'in 02 Haziran 2005 tarihinde 16:00-19:00 saatleri arasında "Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Nedir?" konulu düzenlemiş olduğu çalıştaya katılım.
 2. YAYED'in 26-29 Ocak 2007 tarihleri arasında düzenlediği Kış Okulu'na katılım.
 3. YAYED tarafından 13.07.2007 Cuma günü 15:00-19:00 saatleri arasında Ankara YAYED Genel Merkezinde yapılan "22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimi Öncesinde Partilerin Yerel Yönetimler ve Kentleşme Politikalarının Analizi" konulu ÇALIŞTAY'a katılım.
 4. 29 Aralık 2009 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme" ÇALIŞTAY'ına katılım.
 5. 30 Mart 2010 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "2011-2015 Stratejik Plan ve 2023 Vizyon Belirleme" II. ÇALIŞTAY'ına katılım.
 6. KERMAN, U., (2011), Bilim Kurulu Üyesi, Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2011, Bursa. (D)
 7. KERMAN, U.,(2011), Bilim Kurulu Üyesi, KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman. (D)
 8. KERMAN, U. (2012), Bilim Kurulu Üyeliği, KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU-KAYSEM 7, Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi, 17 - 18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa.
 9. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarafından 03.04.2013 tarihinde düzenlenen "World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik" başlıklı Çalıştay'a Katılım.

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)

 1. SDÜ Sosyal Bilimler Kategorisinde Grup ADIM üyesi olarak 2012 yılı Grup Başarı Ödülü (Birincilik)
 2. SDÜ Sosyal Bilimler Kategorisinde 2012 yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü (Üçüncülük)

Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev

 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) Isparta Hizmet Müdürlüğü'nde, Proje Değerlendirme Kurul Üyeliği.(2010-)

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı

 1. KERMAN, U.,(2007), Antalya Beldibi Belediyesi "Kent Markalaştırması" sürecinde Danışmanlık Görevi.
 2. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bağımsız Değerlendirici, (2011-)
 3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,(2012), "Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm Sürecinin Demokrasi Üzerine Dönüştürücü Etkisinin Analizi" isimli Tez'in Tez Danışmanı.

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak

 1. KERMAN, U.. "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Yerel Yönetimler", Konulu Panel'de Konuşmacı, SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulu, (Diğer Katılımcılar: AKTEL, M. ve ALTAN, Y.), 15.04.2008
 2. KERMAN, U. (2014), "Sosyal Bilimlerde Avrupa Birliği Projeleri", konulu Seminer 09 Mayıs 2014 tarihinde SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı

 1. SDÜ İİBF Dekan Yardımcılığı 2009-

Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

 1. SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2014
 2. SDÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı 2008-2011
 3. SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2009-

Yüksek Lisans Tezi

 1. KERMAN, U.(1999) 1980 Sonrası Siyasal İktidarların Sağlık Politikaları, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Doktora Tezi

 1. KERMAN, U. (2006), Türkiye'de Devletin Küçültülmesi Sorunu, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Üye olunan bilimsel kuruluş

 1. Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED).

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük

 1. SDÜ İİBF Dergisi
 2. SDÜ İİBF Dergisi
 3. SDÜ İİBF Dergisi
 4. SDÜ İİBF Dergisi
 5. SDÜ İİBF Dergisi
 6. SDÜ İİBF Dergisi

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik

 1. SDÜ İİBF Dergisi 2009
 2. SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 3. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi
 4. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
 5. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 6. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
 7. SDÜ İİBF Dergisi
 8. SDÜ İİBF Dergisi
 9. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 10. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 11. SDÜ Vizyoner Dergisi

Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik

 1. SDÜ İİBF Dergisi
 2. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
 4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 5. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 6. Yerel Politikalar
 7. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

 1. KERMAN, U., (Projede Araştırmacı) "Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: AB Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI "PROGRAMME OF INTEGRATED ACTIONS (PIA)-BOSPHORUS" IŞBIRLIĞI PROGRAMI, Program Kodu: 2509, TÜBİTAK Proje No: 107K336.
 2. KERMAN, U. (Projede İştirakçi) Reorganization of Akdeniz Universitiy EDC AS EUİ Office (EUİ PROJECT)/Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezinin Yapılandırılması Projesi, Ortak Tarım Politikası Modülü (OTP)'nde İştirakçi. Proje Referans No: CFCU-TR 0604-01-03/035

Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü

 1. KERMAN, Uysal. (Proje Yürütücüsü), "Yerel Yönetişim ve Belediyelerde Karar Alma Sürecinin İncelenmesi:Batı Akdeniz Örneği", 18.07.2011- 18.03.2012, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 2849-D-11. (Araştırmacı Mustafa LAMBA).(D)
 2. KERMAN, Uysal. (Proje Yürütücüsü), "21. Yüzyıl Türkiye'sinde Devlet Tartışmaları", Haziran 2011- Temmuz 2012, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 2752-D-11. (Araştırmacı Oğuzhan ÖZALTIN).(D)
 3. KERMAN, Uysal, (Proje Yürütücüsü),(2011- ), "Neoliberal Devlet Döneminde Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarına Yönelik Sektördeki Paydaşların Algısı", SDÜ, BAP Proje:3292-D1-12, (Araştırmacı: Erdal EKE)
DERSLER
DERS ADI
Devlet Bilimi Metodolojisi
Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
Yönetim ve Organizasyon
Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları
Devlet Tartışmaları
İdeolojiler ve Ekonomik Sistemler
Yönetim Bilimi 1
Yönetim Bilimi 2
Mahalli İdareler
Yerel Yönetimler
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform
Vatandaşlık Hukuku
Türkiye - AB İlişkileri
Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Analizi
Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları
Yerel Yönetimin Gelişimi ve Sorunları
Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve Sorunları
Türkiye'de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi
Türkiye''de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi
Kent Tarihi Okumaları
Devlet Bilimi Metodolojisi
Devlet Tartışmaları
İdeolojiler ve Ekonomik Sistemler
Yönetim Bilimi 2
Yerel Yönetimler
Örgüt Teorisi
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform
AB-Yerel Yönetimler
Örgüt Teorisi
SDÜ Akademik Bilgi Sistemi ABS © BİDB